bluefreesias, strona 3

30 tekstów – auto­rem jest bluef­reesias.

I co wieczór będę się wpat­ry­wać w gwiaz­dy, wiedząc, że on na­dal uważa, że jed­nej tam bra­kuje. Ta­kie nieopi­sywal­ne szczęście. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 lutego 2011, 10:37

Tęskno­ta jest bez­konku­ren­cyjnym pot­wier­dze­niem te­go jak bar­dzo się kocha. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 17 lutego 2011, 18:32

Wspom­nienia bolą, ale sztuką jest zastąpić je no­wym szczęściem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lutego 2011, 21:48

Wa­len­tynki - sposób udo­wad­niania uczuć na za­sadzie "bo wypada"?Wszys­tkim naj­lep­sze­go na ich Wa­len­tynki, które po­win­ni ob­chodzić codziennie;) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2011, 10:48

Każde­mu jest pi­sane szczęście, jed­nak to od naszych czynów za­leży czy będziemy mieli szansę go pos­ma­kować czy nie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 lutego 2011, 11:09

Tyl­ko tchórze nie wal­czą o swo­je szczęście. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 lutego 2011, 17:02

Może i my nie zna­my od­po­wie­dzi na py­tanie "dlacze­go?" lecz nasze ser­ce tak. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 lutego 2011, 18:56

Ludzie uczą się na błędach, choć cza­sem kiedy zro­zumieją błąd nie mają już do cze­go wra­cać. Po­zos­ta­je ni­cość i ból istnienia.

Choć war­to wal­czyć. Do końca o to co się kocha. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 lutego 2011, 17:42

Gdy­by na­malo­wał mnie na­wet naj­lep­szy ma­larz na świecie, to i tak mój naj­piękniej­szy por­tret znaj­dziesz tyl­ko w Je­go sercu. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lutego 2011, 15:18

Rośli­ny w swoich swois­tych znacze­niach są lep­sze od ludzi. Piękne i doskonałe. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 lutego 2011, 15:31
bluefreesias

'' Bo uśmiech to takie "tyci" kocham "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bluefreesias

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność