bluefreesias

30 tekstów – auto­rem jest bluef­reesias.

Zagłębiając się w kłam­stwa po­padasz w samozagładę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2011, 19:46

,,Kiedyś'' to mówią rodzi­ce dzieciom, kiedy wiedzą, że nig­dy nie będą w sta­nie spełnić ich prośby. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 listopada 2011, 14:24

Cza­sami nie zda­jemy so­bie spra­wy z te­go, że po­siada­my skar­by, które wca­le nie są rzecza­mi ma­terial­ny­mi, połozo­nymi na półkach. Te skar­by trzy­mamy w naszym sercu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 sierpnia 2011, 00:00

Trochę o uczuciach

Jak zwyk­le sprzątała. Choć dzi­siaj te porządki były in­ne, oglądała pa­miątki. W pew­nym mo­men­cie zauważyła zdjęcie. Tak bar­dzo pragnęła go nie zna­leźć. To właśnie przez tą osobę, którą na nim widzi zaczęła [...] — czytaj całość

opowiadanie • 31 lipca 2011, 11:51

Cza­sami uczuć nie da się wy­razić słowa­mi. Da się je tyl­ko od­czuć sercem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 lipca 2011, 20:13

Dziękuj Bo­gu za to co od niego dos­tałeś, za­miast ciągle wy­zywać go za to, cze­go po pros­tu nie zdążył ci podarować. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 maja 2011, 21:06

Naj­piękniej­szą mu­zyką jest cisza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 maja 2011, 20:17

Bo naj­piękniej­sze chwi­le swo­jego życia za­pamiętu­je się do końca! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 kwietnia 2011, 14:50

Życie jest jak szpilki.
W wyglądzie piękne i nie spra­wiające problemów.
W rzeczy­wis­tości trud­ne w pos­ta­wieniu choćby jed­ne­go kroku. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 kwietnia 2011, 18:45

Sa­mobójstwo jest przeg­ra­niem wal­ki z sa­mym sobą. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 kwietnia 2011, 18:11
bluefreesias

'' Bo uśmiech to takie "tyci" kocham "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bluefreesias

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność